Algemene Voorwaarden van TIGLON Series


Versie 17032015 geldig vanaf 17-03-2015

  1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van TIGLON Series en op iedere tussen TIGLON Series en deelnemer tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van TIGLON Series. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. TIGLON Series behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door TIGLON Series erkend.

1.4 TIGLON Series garandeert dat het geleverde product en/of dienst beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

  1. Deelname TIGLON Series

2.1 Deelname aan de TIGLON Series is enkel voor atleten die lid zijn bij een officiële affiliate. Na aanmelding is de deelnemer verantwoordelijk om een afspraak te maken bij de betreffende affiliate voor het volbrengen van de kwalificatie binnen de aangegeven termijn.

2.2 Het ontvangen van een email bevestiging is de bevestiging van aanmelding.

2.3 Bestellingen (tickets) zijn persoonsgebonden en kunnen niet doorverkocht worden aan derden of geruild worden voor andere momenten.

2.4 Bij annulering restitueert De TIGLON Series geen deelnamegelden.

2.5 Alle op de internetsite genoemde datums zijn indicatief. Aan de genoemde datums kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Wanneer de TIGLON Series bepaalt een kwalificatieweek of competitiedag te verplaatsen, worden er geen deelnamegelden gerestitueerd.

2.6 Deelnemers jonger dan 18 jaar dienen toestemming van hun ouders te hebben om deel te mogen nemen aan de TIGLON Series competitie.

2.7 Wanneer je tijdens het seizoen wil wisselen van affiliate is dit alleen mogelijk als allebei de affiliates daar mee instemmen. Dit dienen de boxen per email aan te geven bij de organisatie via: info@tiglon.nl. Wanneer een of allebei de affiliates niet akkoord gaat dien je jezelf opnieuw aan te melden voor de kwalificatieweken bij je nieuwe affiliate. (Tip: ben je van plan te gaan wisselen van affiliate, meld je dan aan per losse kwalificatieweek.)

 

  1. Prijzen

3.1 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 6% BTW op deelnamegelden en 21% BTW op overige artikelen.

 

 

  1. Gegevensbeheer

4.1 Indien u deelneemt aan de TIGLON Series, worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van TIGLON Series. TIGLON Series houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

4.2 TIGLON Series respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

4.3 TIGLON Series maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 

 

  1. Afbeeldingen en specificaties

5.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van TIGLON Series gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

  1. Portretrecht.

6.1 Het gebruik van het portret van deelnemende atleten door de organisatie van de TIGLON series is beperkt tot het gebruik in verband met de promotie, publiciteit of uitleg over de TIGLON series (evenals de functies en voordelen hiervan) alsook voor archivering en historische gegevens. Gebruik is ook na beëindiging van deze overeenkomst toegestaan.

6.2 TIGLON series verplicht zich ervoor te zorgen dat het gebruik van het portret van een atleet niet de indruk wekt dat sporter een bepaald product of een service anderszins de TIGLON series aanprijst en/of dat een individuele relatie tussen de TIGLON series en sporter wordt gesuggereerd, tenzij anders in een individuele overeenkomst is overeengekomen. TIGLON series verplicht zich ervoor te zorgen dat een TIGLON series sponsor die het portret van sporter wil gebruiken, dit relateert aan sponsoring van de TIGLON series.

 

  1. Fotografie en video

7.1 Toeschouwers, atleten, bezoekers en gasten mogen te allen tijde beeldmateriaal (foto en video) niet dupliceren, verspreiden, streamen voor commerciële doeleinden, zonder schriftelijke toestemming vooraf van de organisatie.

TIGLON Series Media richtlijnen

 

 

  1. Overmacht

8.1   TIGLON Series is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

8.2   Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van TIGLON Series alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

8.3   TIGLON Series behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is TIGLON Series gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

 

  1. Aansprakelijkheid

9.1   TIGLON Series is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door deelname aan de TIGLON Series.

9.2   Deelname aan de TIGLON Series is op eigen risico.

9.3   Als deelnemer van de TIGLON Series vrijwaar je alle betrokken personen zoals staff, judges, instructeurs, managers, eigenaren, verkopende partijen, eigenaren van de materialen, mededeelnemers en locatie (hierna genoemd als “ontheven personen”) van enige aansprakelijkheid, claims of eisen ten gevolge van oorzaken of gevolgen die je kan hebben zoals verwondingen, invaliditeit, overlijden of schade als gevolg van mijn deelname aan de TIGLON Series, inclusief, maar niet beperkt tot, schade veroorzaakt door de nalatigheid van de “betrokken personen”

 

  1. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

10.1       Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

10.2      Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen TIGLON Series en deelnemer, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Gemert kennis, tenzij TIGLON Series er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de deelnemer   te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

 

Mail ons


Heb je vragen of opmerkingen?
Stuur ons dan een mail: info@tiglon.nl

Volg ons


Nieuwsbrief